Tjänster

Konsulttjänster

Vi utför konsulttjänster inom ett brett tekniskt område. Vår spetskompetens, inom det tekniska området, finns bl.a. i mät- och analysteknik, signalbehandling, mätgivare och antenner, EMC, CE-märkning, maskinvision och bildbehandling, industriell system- och programvaruutveckling, ljud- och vibrationsteknik, trådlös kommunikation, Bluetooth, förbättringsteknik, produktutveckling från idé till verifierad produkt samt olika former av beräknings- och simuleringstekniker. Inom det beteendevetenskapliga ämnesområdet ligger tyngdpunkten huvudsakligen på ledarskap, teambildning och organisation samt arbets- och organisationspsykologi. Vi utför uppdrag enligt den modell som passar kunden bäst; exempel på modeller är följande:

 • Löpande ersättning per arbetad timme, dag eller vecka
 • Fast pris för etapp eller definierat uppdrag
 • Differentierat timpris på olika delar i ett uppdrag

Uppdrag kan utföras helt eller delvis i våra lokaler. Vi har även möjlighet att genomföra konsultuppdrag som inhyrd konsult på plats hos kund. Omfattningen kan vara från några timmar per vecka upp till full arbetsvecka, under antingen en bestämd tidsperiod eller tillsvidare.

______________________________________________________________________________

CE-märkning

För att få sälja en produkt på den Europeiska unionens inre marknad ska många produkter vara CE-märkta, och det är tillverkaren eller importören för EU som ansvarar för att kraven uppfylls. Det finns bl.a. krav på funktion, miljö, säkerhet och hälsa, dessutom ska föreskriven kontrollprocedur ha tillämpats. Tillverkaren kan välja att tillämpa harmoniserade standarder, som är godkända mot tillämpliga direktiv eller förordningar. Beroende på bl.a. produkttyp och miljö kan olika direktiv bli aktuella.

Vi erbjuder er som tillverkare hjälp med så gott som alla delar i CE-märkningsprocessen, och dig som importör hjälp med att verifiera en produkt med avseende på kraven för CE-märkning.

Vi kan hjälpa till med de flesta direktiv med tillhörande harmoniserade standarder, men är särskilt specialiserade på följande direktiv i CE-märkningsprocessen:

– Maskindirektivet

– LVD-direktivet

– EMC-direktivet

Med tillgång till bl.a. eget EMC- och provningslaboratorium kan vi utföra utvecklingsprovning, s.k. pre-compliance testing, i ett tidigt stadium av produktutvecklingen.

______________________________________________________________________________

Utvecklingsprovning EMC – Pre-compliance EMC testing

Med utvecklingsprovning, s.k. pre-compliance testing, kan brister hos en produkt avseende såväl emissions- som immunitetskrav upptäckas på ett tidigt stadium. På så sätt blir det möjligt att kunna vidta åtgärder i konstruktionen långt innan produkten är färdig, vilket sannolikt bl.a. innebär kortare ledtid och lägre totalkostnader för utvecklingen. Genom utvecklingsprovning ökar helt enkelt förutsättningarna för att produkten ska klara en fullständig EMC-slutprovning enligt gällande standarder.

Vad är skillnaden mellan en utvecklingsprovning och en fullständig EMC-slutprovning? En fullständig EMC-slutprovning genomförs strikt efter EMC-direktivet och tillhörande harmoniserade standarder, medan en utvecklingsprovning kortfattat innebär en förenklad provning med avseende på utvalda tester ur de harmoniserade standarderna. Den förenklade provningen gör att det går betydligt snabbare att få svar på vad som är kritiskt och bör undersökas mer ingående. Även andra kompletterande tester kan förekomma i syfte att klargöra vad som orsakar eventuella avvikelser.

I BlueCenters EMC-laboratorium finns tillgång till exempelvis:

– Heldämpat mätrum och flexibel semidämpad mätplats

– Signalanalysator för mätning av bl.a. emission upp till 26,5 GHz

– Signalgeneratorer för att generera signaler vid bl.a. immunitetstester upp till 20 GHz

– Diverse antenner och närfältsprobar för emissions- och immunitetsprovning

– Utrustning för mätning av ledningsbunden emission och immunitet

– Mätinstrument för elektriska och magnetiska fält

– Testutrustning för immunitetstest med avseende på transienter

– Utrustning för variationer i spänning och nätfrekvens vid både 50 Hz och 60 Hz

– Mätinstrument för flimmer och harmoniska övertoner

– Testinstrument för ESD

Några skäl till att anlita BlueCenter för Pre Compliance-provning är följande:

– Erbjuder ett anpassat utvecklingsprovningspaket, som innebär att flera ofta kritiska deltester görs i en snabb följd i syfte att ge en överblicksbild över produktens status med avseende på aktuella EMC-krav

– Utför inte enbart provning, utan även hjälp med att analysera och lösa eventuella EMC-problem

– Kan erbjuda fälttester och viss provning på plats hos kund.

– Beredd att kunna påbörja utvecklingsprovning med relativt kort varsel

– Har som mål att erbjuda tjänsterna till förmånliga priser

______________________________________________________________________________

Kalibreringstjänster

Vi utför spårbar kalibrering såväl på plats i er miljö som i våra kalibreringslaboratorier. Vi erbjuder också full service i våra kalibreringstjänster, som innebär att vi administrerar alla de mätdon som skall kalibreras; kallelse, genomförande och leverans av kalibreringsdokumentation sköter vi om. Exempel på storheter som vi utför kalibrering inom är:

 • Spänning
 • Ström (μA till 20 kA)
 • Resistans (mΩ – MΩ)
 • Tryck
 • Temperatur
 • Kraft
 • Massa
 • Längd
 • Frekvens (upp till 26 GHz)
 • Ljudnivå
 • Elektriska och magnetiska fält
 • mm

Vi utför även kalibrering av strömmätare för svetsströmmar AC/DC upp till 20 kA.

____________________________________________________________________

Laboratorie- och fälttjänster

I våra laboratorier kan vi bl.a. erbjuda:

 • EMC-mätningar både med avseende på emission och immunitet (pre-compliance)
 • Ledningsbundna störningar
 • Strålfältsmätningar i frekvenser upp till över 26 GHz i avskärmat och dämpat mätrum
 • Ljud- och bullermätningar inom och utanför det hörbara området i ljuddämpat mätrum
 • Utprovning och verifiering av maskinvision och andra kamerabaserade lösningar i visioncell
 • Kalibrering av mätdon
 • Mekanisk förstörande och icke förstörande provning av detaljer
 • Elektrisk förstörande och icke förstörande provning av komponenter
 • Ett stort antal olika typer av experimentella mätningar
 • Framtagning och tillverkning av mätinstrument inklusive givare

Våra mobila mätinstrument med loggningsmöjlighet möjliggör olika typer av mätningar ute på fältet, såsom experimentella studier, felsökning, kalibrering, kontrollmätningar, etc. Några av de vanligaste parametrar som vi kan mäta är:

 • Acceleration och vibration
 • Ljud och buller
 • Kraft och tryck
 • Hastighet och energi
 • Temperatur och fuktighet
 • Magnetfält och elektriska fält
 • Geometri och position
 • Mönster och färgvariation
 • Ljusnivå och ljusgenomsläpplighet
 • Partikelmängd i olja och andra vätskor
 • Dämpningsegenskaper i fält och ledare
 • Resistans och impedans
 • Svetsström och svetsströmkvalitet

______________________________________________________________________________

Optisk kvalitetssäkring

I vårt optiska laboratorium har vi möjlighet att:

 • Avsyna ytor m.a.p. ytdefekter, t.ex. repor, noppor, svackor, etc.
 • Mäta beröringsfritt, t.ex. avstånd, areor, rundhet, etc.
 • Bestämma färgavvikelse relativt en eller flera referensfärger
 • Mäta ljusgenomsläpp hos material, vätskor och gaser
 • Undersöka detaljers förutsättningar för optisk detektering och avsyning
 • Jämföra och utvärdera olika maskinvisionsystem

______________________________________________________________________________

Hård- och mjukvarutestning

Elektronik- och programvaror kan vara relativt komplexa i sin uppbyggnad och därmed kan testningen bli omfattande. Vi har utvecklat ett unikt testförfarande som i korthet går ut på att genomföra systematiska tester, som relativt snabbt ringar in eventuella avvikelser från en given specifikation. Med detta testförfarande kan vi utföra effektiva tester av såväl elektronik som programvaror i de olika utvecklingsfaser som en produktutveckling går igenom.